పక్షి ఏనాడు ఏకాకి కాదు

అది నిండైన భారీ కుటుంబీకురాలు తన రెక్కల్ని నమ్ముకొని

అవధులు లేని దిక్కుల్ని లెక్కిస్తుంది

అనంత దిగంతాల విస్తీర్ణాన్ని కొలుస్తుంది

పక్షి అతిప్రాచీన రోదసీ శాస్త్రవేత్త

మినీ విమానం లాగా ఎగిరిపోతూ

అంతరిక్షంలో చిత్రవిచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తుంది

సుడిగాలిలో తొడగొట్టి సవాలు చేసి

గూటిలో గువ్వల్ని గుండెకద్దుకొని

మాతృత్వపు అనుభవాన్ని మానవాళికి నేర్పుతుంది

ఆ తల్లీ పిల్లల అనుబంధాన్ని

నింగి వంగి సలాం చేస్తుంది

చెట్టు గుట్టలు పరవశించి ప్రశంసలు పంపిస్తాయి

ఉదయ సూర్యునికి దారి చూపిస్తూ

నిఖిల జగత్తును నిదురలేపుతుంది

మధురాతి మధుర గానంలో

కవీశ్వరులలో అపురూప రచనలు కావిస్తుంది

ఒకొక్కసారి సాక్షాత్తు ఆకాశాన్ని తనపై మోస్తున్నట్టు‌ తోస్తుంది

పక్షి ఉపాధ్యాయిని ఉపదేశకారిణి

మనుగడకు మరోపేరు చలనం

నిర్విరామ ప్రయాణమే జీవనం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com