….. కాంచనపల్లి రాజేంద్ర రాజు

పోగేసు కోవటం

పోగొట్టుకోవటం

అందుకోవటం

వదులుకోవటం

అనుకున్నది సాధించడం

సాధించిందే సమస్య కావటం

సంతోషాన్ని ఇచ్చిన సహవాసం

సామరస్యంగా మోసం చేయటం

అమ్మతనాన్ని ఇచ్చిన నమ్మకం

అర్ధాంతరంగా అదృశ్యమవటం

అన్నీ… ఇవన్నీ….

జీవితంలో వెంటాడే నీడలు

జీవితాంతం వేటాడే గాయాలు

నీడ లేకుండా మనిషి లేడు

గాయం కాకుండా గతం లేదు

వర్తమానం ఎప్పుడూ….

వలయమే

ఎక్కడ మొదలు పెట్టావో

అక్కడే ముగుస్తుంది.

భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ

రంగురంగుల లో కనిపించే

గతం అందించిన

నలుపు-తెలుపు చిత్రమే

ఏదీ మొదలు కాదు

ఏదీ ఆఖరు కాదు

అంతా కొనసాగింపే…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com