ఓ సాయంత్రం

తనకి అందని బుద్ధుడ్ని

పిలుస్తోంది ఆ పాప

బుద్దుడు ఎంతకీ అందట్లేదని విచారం

నేనూ ఎగురుతున్నాను

పాపతో పాటే

రెండు మూడు నాలుగు…

అలసటనేదే లేకుండా ఎగురుతూనే ఉంది

పాప క్రింద పడిపోవటాన్ని మాత్రమే

తల్లి చూసింది

బుద్ధుడ్ని అందుకున్న సంగతి

ఆమెతో పాటు ఎగురుతున్న నాకూ

పాపకు తప్ప మరెవరికీ తెలియదు

నేనూ ఎగరనైతే ఎగిరాను కానీ

నాకు బుద్ధుడు అందలేదు

పాపలా ఎగరనన్నా ఎగరాలి

ఎదగనన్నా ఎదగాలి

నన్ను ఎదిగి రమ్మంటున్నాడు బుద్ధుడు

పడిపోతానని క్రిందకూ దింపాడు

తనాదిగా ఎగురుతూనే ఉన్నాను

ఎదగలేక పడుతూనే ఉన్నాను

ఇంతకీ నాకు అందని‌ బుద్ధుడు

ఎంత ఎత్తో

ఆ పాప అందుకున్న బుద్ధుడు

ఎంత కురచో…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com