-జూపాక సుభద్ర

ఓరుగల్లు,ఒంగోలుకు బోయి

తోలుకొచ్చుకున్న వేలుముడి వెన్నెల

ఆ సూపు రూపుల సెలిమల కోసం

నా కండ్లు ఎన్ని ఎడారులను

ఆలింగనం చేసుకోవాల్సివచ్చిందో

సీకటి సుట్టిన నా గుండె గుడిసెలకి వురికొచ్చిన అరికిల్ల దండెమ్

ఆ ఎండపొడ కండ్ల పలకరింపులకు

నా మనసంతా నల్ల తామెర్లు అల్లుకున్న సెరువు దునికిన అలుగు

నా దిగులు పోగల మంగులమ్ పెంకల పూయించిన పేలాల మెరుపు

మా అవ్వ జేసిన తెల్లజొన్న

రొట్టోలె నవ్వి

నా కలలకు పిండి

ఆరబోసిన సందమామై

ఇల్లు అలుకని నా కలలకు

ముగ్గేసిన ముద్దు

నా సాహిత్య సామాజిక మక్కజొన్న సేనుకు మంచె మీని పొద్దు

వేల మందిలో ఎక్కడున్నా ఆ పోకడ ఉడుకుతున్న సియ్యల గుమ గుమ

ఉద్యమ తొవ్వల్ల కలిసిన తొలకరి సినుకు

సొదల పదాలను మెద కట్టుట్ల మోతుబరి

అక్షరాలని ఆసువుగా

ఆకాశం లో ఆడిoచి

కైతమ్మ వొడి నింపినా

వేలు తెగిన విలుకాడు

రెక్కలు ముక్కలైన బాల్యం

బతుకు దెరువు ను బండలు చేసుకొని

ఎర్రoచు లో ఎగిరి

నీలి నీలమై

దండోరా కు జెండై మోగిన

కృపాకర్ మాదిక్కి

పుట్టిన రోజు జేజేలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com