-సామల కిరణ్ (సాకి)

సమత్వం సాధించాలనుకుంటే సంఘర్షణ కాదు

సమన్వయం దారి

కులాల కొట్లాటలన్ని

ఒక్కరి వల్లే

ఆ ఒక్కరు “నేను” లో

సమ్మిళితులే.

వృత్తిని బట్టి

పుట్టింది.. కులము

ప్రవృత్తిని బట్టి

ఉంటుంది.. గౌరవము

విడగొట్టటమే

కొందరి సిద్ధాంతం

వేలెత్తామా!?

మళ్ళీ రాద్దాంతం.

పక్కవాడు తొక్కేయటం

పాతమాట

అంతకన్నా ప్రమాదం

ఆత్మన్యూనత

ఆత్మన్యూనత

ఒక్కరినే బంధిస్తుంది

అహంభావం

అందర్నీ కాల్చుతుంది

‘నేను’ ‘ఎక్కువ’

అనుకున్నావా!

నీ ఎదుగుదల

నీవే అడ్డుకున్నట్లు!

సమతా హృదయం

సాధించాలంటే

సమరసమైన

టానిక్ తాగాల్సిందే

సమాజవృక్షం

బలపడాలంటే

గుండెవేర్లు

సామరస్యంతో తడవాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com