మడ్డిపూలు

గడ్డిపూలు

గుడ్డి గవ్వలు

అవసరానికి

అవి విలువైన

వజ్రపు రవ్వలు

చూపులకందని

స్పర్శకుదొరకని

మాటలుచిలకని

మనసుచిలక

పచ్చలమొలక

కొబ్బెరి చిప్పలు

బెల్లం అప్పలు

కొరుకుడు పడని

తీపిచెడని

తెలిసితెలియని

మాయపుమాటలు

రేడియమ్——9291527757

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com