పండుగ నాడు

సంబరాలు చూద్దామని

నేను బయటకు వెళితే,

రోడ్డు మీద పడిన

మల్లె పువ్వులాంటి

తెల్లని దస్తీ దొరికింది

దానిమీది లిప్ స్టిక్ మరక

సంతకంలా మెరిసి

మదిని మురిపించింది

కొద్ది సేపు ఎదురు చూసి

మడత విప్పి దులుపితే,

గుప్పుమని దస్తీ నుండీ

కన్నీళ్ళ వాసనొచ్చింది

ఎవరో ఏమో

దాచుకున్న గాయాల మూటను

దారిలో పరధ్యానంగా,

పారేసు కొన్నారని పించింది

కనిపించే రంగులన్నీ నిజాలు కావు

వినిపించని కథలన్నీ అబద్దాలు కావు

బరువని పించీ, బాధని పించీ,

దస్తీని అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళి పోయాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com