సీ. నాస్తికాస్థికులెల్ల నశ్వర మెల్లరు

వాదవివాదాలు బహువిధాల

జేయుచు కోపము చేనొకరినితిట్ట

వారును తిట్టగ పగలు పెరిగి

మాటలు తూలగ మనుజులు విడిపోయి

మతములు వేరయ్యె మమతలోడి

కత్తులు దీయుచు కబ్బములునుపుట్టి

వివిధవాదములతో వీడి పోయి

తే. గురువు గోవిందు లొకటైన గుంజులాట

మనుషులందరి మదిలోన మదనపడుచు

చెట్టు విత్తుల వాదన చేరి జనుల

జీవ సృష్టికి దేవుడే జీవ మనిరి

ఓప్రచేతుడా వినుమయ్య ఒక్క మాట

– వేణుశ్రీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com