-దేవనపల్లి వీణా వాణి

ఆ పాట వింటాను

ఆ పాటే వింటాను

మళ్లీ మళ్లీ వింటాను

ఆ వినటంలో నాకు నిన్నటి రోజు మళ్లీ మొదలైనట్టు

రాలి పోయిన పువ్వులు ఒక్కొక్కటిగా

మళ్లీ కొమ్మలను అతుక్కుంటునట్టు

వెనక్కి వెనక్కి తగ్గి గాలి

మెల్లిగా తడిమినట్టు అనిపిస్తుంది

ఇంకా ఆగి ఆగి నడుస్తున్నట్టు

తూలి పోతున్న అడుగుకు నువ్వు

జతపడి ముడివేసినట్టు

అర్థం అయ్యి కానట్టు తెలుసుకున్న దేదో

తేలినట్టు తెలుస్తుంది

ఆ పాటే

మళ్లీ మళ్లీ వింటాను

వినాలని గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా

వింటాను

విన్న ప్రతి సారీ

ఆ పాటలోని పదాల లాగే

గుప్పించిన ముత్యాలు గుమ్మరించినట్టు

చెవిలో మోగిన కమ్మని వాయిద్యాన్ని వింటాను

ఒక్కటిగా నవ్విన ఒక కలను వింటాను..

ఆ పాటే వింటాను

ఒక కొరత పడ్డ దినం

ముగుస్తున్నప్పుడు

మధ్య ఉన్న తెరిపి

అగాధాన్ని గుర్తు చేస్తుంది

ఆ పాట అగాధాన్ని పూడ్చడానికి

ప్రయత్నిస్తుంది..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com