కాలం మాట్లాడదు

మాట్లాడితే హెచ్చరికల పిడుగులేl

ప్రాణ రస ప్రవాహమే

హుంకార గంభీరతను

హెచ్చరికల ఉత్ప్రేరకాలను

సమన్వయం చేసుకోలేకపోతే

గండ శిలలు తలలు పగులగొడ్తయి

కాలం మాట్లాడితే

దౌర్జన్య దోపిడి ఉరితాళ్ల జాడలు దొరుకుతయి

ఎరుపురంగు సందర్భం శాసిస్తది

కాలం మౌనంగా ఉంటే

నీ పిరికితనంపై వ్యంగ్య బాణ ప్రయోగమే

కాలం మాట్లాడలేదంటే

ప్రశ్నించే శబ్దాన్ని పరిచయం చేసుకోలేదన్నమాటే

ప్రశ్నించకుండా పరిష్కారం కాదు-రాదు

వీడ్కోలు లేని కాలానికి వీడ్కోలు చెప్పినట్లే

కాలం మాట్లాడదు

కాలంతో మాట్లాడాలంటే

కాలభాష తెలుసుకోవాల్సిందే

కాలం మాట్లాడకున్నా

మాట కాంతి తరంగాలను పారిస్తది

కాలం అంతరంగం తెలుసుకుంటే ప్రజల కన్నీటిని చూసి అహల్యవైపోవు

లావావై ఊడ్చి పారేస్తవు

కాలం మాట్లాడే గుట్టు తెలుసుకుంటే

ఉద్వేగాలూ-ఉక్రోషఆవేశాలూ

ఉక్కు పిడికిళ్ళయితయి

ఆశయాలు కాంతి ఉదయాలైతయి

కన్నీరు సముద్రహో రై

ఎత్తుపల్లాలను సమం చేస్తది

ఆశయం కొత్త సూర్యుడై పుట్టి ప్రకాశిస్తడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com