-కళ్లెం నవీన్ రెడ్డి

అలై పొంగుతా ……….

కలై కృంగుతావా……!!

కలమై గొంతెత్తి ప్రశ్నిస్తావా ….!

అంటోంది అంటోంది

నా కవితల మేలుకొలుపు…..!!

ఎప్పుడు కనుమూయని కవినే నేను….!

అర్ధరాత్రైన వెలిగే రవినే నేను…..!!

ఇతరులు చూడని కోణంలో వెతలను చూస్తాను….!

విషయం ఏదైనా ఎదలకు హత్తుకునేలా చేస్తాను….!!

పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వును నేను…..!

పేదవాడి ఆకలికి అన్నపు ముద్దను నేను….!!

కీచకులకు నా కలంతో కత్తినవుతాను……!

సమాజపు అంధకారాన్ని పోగెట్టే చుట్టమవుతాను…..!!

నేనే భరత మాత బిడ్డను…..!

భావితరాలకు ఆదర్శాన్ని…..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com