-వెలపాటి రామిరెడ్డి

మంత్రముల అర్థమెరుగ, అమాయకుండా

లీత భుజగము మీది ఎరుంగెనటనె

చిత్తశుద్ధి యే భక్తికి చిహ్నమగుట

భుక్తి సద్భక్తి కని నాకు‌ ముక్తినొసగు

లేదు నీకు ఆకారమే లేదనుండ్రు

యిన్ని ఆకారాముల ప్రాణి నెట్లు సేతూ

లేదు నీకు ఏ నామమూ లేదనుండ్రు

యిన్ని నామాలు ప్రాణులకెట్లు నిడుతూ

ఊరు వాడ లేకుండనే ఉందువన్రు

యిన్ని ఊళ్లను వాడలనేలుడెట్లు

లేదు నీకు విలాసము లేదనుండ్రు

నా విలాప మెటకు చేతునయ్య స్వామి

నాలో ఎక్కడో దాగియున్నవట

కందామన్నా కన్పించవే

నాలో ఎక్కడో గొణ్గుచున్నవట

విందామన్నా విన్పించదే

నాలో అంతట వ్యాప్తి చెంది తట

కొంతయినన్ పొందిగా లేను

నీ లీలా మాతృడవైన కారణనున్ లేషమ్ము కనుగొందునా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com