బలిసిన వాడి పళ్ళెంలో

మెతుకు గురించి కాదు నా బాధ అలసిన వాడి ఆర్తనాదం గురించీ వాడి స్వేద బిందువు గురించీ

నా వ్యధంతా…

ఏమైతే ఏముందిలే సంపదలుండటం

లేకపోవటం గురించి కాదు

వాడూ నేనూ

ఒకేలా జన్మించాం

పుట్టి వాడు వెన్నెల్లో విహరించి చంద్రుడిని కౌగలించుకొన్నాడు నేనేమో సూర్యుణ్ణి వెంటేసుకు తిరుగుతున్నాను

చంద్రుడు వాడికి చల్లదనం ఇచ్చాడు నన్నేమో సూరీడు

మండించి మండించి

దహిస్తున్నాడు

నాదో చిన్న ప్రశ్న

వాడెందుకలా? నేనెందుకిలా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com