కాస్తుంది

కురుస్తుంది

వేస్తుంది

అనుభూతికి

జీవనగతికి

పరమార్థానికి

రసజ్ఞానం

చిగురిస్తుంది

విరబూస్తుంది

రాలుతుంది

పురటిజ్ఞానం

ఆనందపు మురిపాన్ని

నిర్యాణపుసుద్దుల్నీ

పునర్జీవనగీతాల్నీ

లోలోపలి జ్ఞానం

ప్రకృతి ఋతురాగంలో

ఆరుస్వరాల

అంతరంగ విశ్లేషణ

తెలిసితెలియనట్టి

రహస్యసందేశం

తెలుసుకన్నవాడు రైతు

తెలుసుకోలేనివాడు బైతు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com