తెల్లారి…పొద్దు మీకి..దీన్ని..

చేత్లకి తీస్కుని…ముద్దు చెయ్యంది…

నాకు దినం గడవది…యాభై ఏండ్ల సంది

యాది మరవలే..దీని దోస్తానా యిడవలె!

ఆడల టొంగులు దిని…పుచ్చుమొగం లెక్క

అయిన గనీ..నా కండ్లకి చందమావలెక్కన

కొడ్తది నా బొంగరం!..బిగించి..యిడిసితె

గిర్రుమండని తిరుగుతనే వుండది..ఆగకుంట!

గెలుపు గుర్రమెక్కి..మరుస్తది…అలసట!

వీడితెగినా..మల్ల ఆడి గెలవాలె..ఎవురికీ

తలకాయ వంచక..బతకాలె! గిది

నా బొంగరం నేర్పిన పాఠం..సక్కని దారి

చూపిన దీపెం! పెయ్యి బరువు కాకుంట

శ్రమ పడతెనే వుంట! నా కష్టంలనే..

సుఖాన్ని పోసుకుంట..! మనం బతకాలె

చేతనైన కాడికి మందిని బతికించాలె!

దేవుడిచ్చిన గీ జీవితాన్ని ప్రేమించాలె!

నవ్వుకుంటనే… దినాలను ఎల్లదీయాలె!

-కె.ఎల్.సత్యవతి(9440210103)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com