కోటం చంద్ర శేఖర్ 9492043348

తెల్లార్తె సేనుకి

జెప్పినా ఇనడు

చెప్పులు మారాయిస్తున్నా

వేపపుల్ల ఇర్సుకొని

ఉరుకుడే ఉరుకుడు-

నా పాలబుగ్గల కాడ్నించి పొలమే ఆయన బడి

నా బుద్దెరిగిన కాడ్నించి పొలమే ఆయన గుడి

తోవలో

ముంబ్లేరడు; సేండ్ల రాళ్ళేరడు

వొరాల పొంటి గడ్డంలా మొల్చిన

గడ్డిని పీకడు; కోస్తడు

నాయ్న నాయ్న

సలైనా వానైనా అక్కడే

వొంటిమీద సోయి లేదుగానీ

పంటమీద పుర్గు పారనీయడు

సెక్కబీర్వాలో కాసులెన్నో ఎరుగడుగానీ

సెట్టు మీద కాయల లెక్కచెప్పగలడు

జ్వరమొచ్చినా

సూదెరుగడు; గోలెరుగడు

కష్టాలకి కలతపడడు

భూతల్లి కడుపున తీసి మడిలో నీళ్ళుపోసి

పొద్దుమూక్తది; సీకటైతది

అమ్మకండ్లల్ల సంద్రాలు వార్నా

కరెంటు పోతెనే కడపలో కాళ్ళు

రైతు రాజసం పనేనంటూ

కాటికెళ్ళేదాకా కాడిమోస్తానంటూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com