కల్వకుంట్ల సందీప్ రావు

పాప హరుడు ఏలు పసిడి ఏదులబాద్

పొన్న పూవుల దెచ్చి పొమ్మనంగ

నీలకంఠుడు ఏలు లీల నిజాంబాద్

నీల శంఖు పూల నేరి తెచ్చె

కాళేశ్వరుడు ఏలు కర్నార మందున

కట్ల పూవుల దండ కట్టుమనగ

మల్లన్న ఏలు రాగిల్లు మెతుకు సీమ

మందార పూవులు మరియు దెచ్చె

వీర భద్రుడు ఏలు ఓరుగల్లుకు పోయి

వంగ పూలను దెచ్చి వరుస పేర్చె

సంగమేశుడు ఏలు స్తంభాద్రి గట్టున

సంపంగి పూవులు సదిరి దెచ్చె

పాప నాశుడేలు పాలమూరుకు పోయి

పచ్చి తంగెడు దెచ్చె విచ్చుకొనగ

రామలింగన ఏలు రంగరెడ్డిని జేరి

రాజీవముల కూడ రాంగ దెచ్చె

భాగ్య నగరమందు బస్తీలు తిరిగైన

బంతి పూవుల తెమ్ము పట్టి యనగ

బంతి పూవుల తెమ్ము పట్టి యనగ

ఛాయ సోముడు ఏలు ఛవి నల్లగొండెక్కి

చామంతులవి గూడ చాన దెచ్చె

కుంట్ల కల్వల తోటల కూర్పు నొప్ప

పరమ శోభల బతుకమ్మ సురవధూటి

కవిత రాగాలు పాడగా నవత పొంది

చంద్రశేఖరుడేలేటి చక్కనైన

మేటి తెలగాణ సీమలో కోటి కలల

చంద్ర కాంతపు పూవుల చేడె తెచ్చె

గోగు గోరంట గన్నేరు గునుగు పూలు

తెచ్చి ప్రేమల పొదరింట తీపి ఎదను

పొద్దు పోనీక బతుకమ్మ పూని పేర్చ

సిద్ధమయ్యెను భూమి ప్రసిద్ధమయ్యె.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com