చదరంగం పావుల్లా

చుట్టూ ఆంక్షల మోహరింపు

ఐనా, నియమోల్లంఘన

కావరంతో కామాంధుల‌

కబళింపు

తోలుపై తొడుగుల‌ మీద

తొడుగుల్లో

ఆడ జాతి

నిర్భంద సమాధి జీవితం

మగాడి నిగ్రహ రాహిత్యం

వజ్ర, రజత, బంగారు, మౌక్తి కాలతో

దేహాన్ని సింగరించక

మనస్సు ను మానవతా

ప్రేమతో అలంకరించు

ఆడది అనుభవ సామాగ్రి ఐతే,

ఆమె దేహంలోని

మనస్సు, మస్తిష్కం

ఉనికి దేనికి?

గాలి, నేల, తడి, వేడి

నిర్భందంగా నిరోధిస్తే

నిగ్రహిస్తే…

నిగ్రహిస్తే…

అస్తిత్వం మృతకణం

ఆడజాతి సమాధులు

కృరంగా కడుతున్న

నిగ్రహ రాహిత్య

మగ కామాంధులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com