క్రెడిటు కార్డులు చాల

గీకుడే అవలీల

అప్పు తీర్చుట గోల

ఓ! భారతమ్మ..!!

ప్రతి పనికి ఒక కార్డు

నేడు స్పైనల్ కార్డు

బ్రతుకేమొ మరి హార్డు

ఓ! భారతమ్మ..!!

కార్డుంటె గోకుడూ

క్యాష్ కై గీకుడూ

పైసంత నాకుడూ

ఓ ! భారతమ్మ

ఆన్లైను చెల్లింపు

ఆధునికులకు సొంపు

మోసకారులకింపు

ఓ! భారతమ్మ !!

డిస్కౌంటు తో మొరలు

కస్టమర్లకు ఎరలు

తండాలుగా తరలు

ఓ!. భారతమ్మ!!

మీ డబ్బులంటాడు

ప్రకటనతొ వెంటాడు

ఓ! భారతమ్మ !!

“”” ప్రకటనలతో చేస్తారు మాయాజాలం,

పదే, పదే వినిపించి వేస్తారు గాలం

చిక్కితే మనబ్రతుక్కే వేస్తారు వేలం

అందుకే అన్నారు గదా ఇది కలి కాలం”””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com