ఎవరో వచ్చెదరుద్దరింతురని నీవెంతేని భావించినన్

వివరింపందగు నీకు నీవె కృషితో విజ్ఞత్వమున్ దాల్చచున్

భువిలో సాగగ మేలు నీకు కలుగున్ పూర్ణ ప్రభాజాలముల్

నవచైతన్యము నిండగా కదలుమా ! నానాక్రియోద్యుక్తతన్!

నవచైతన్యము నిండగా కదలుమా ! నానాక్రియోద్యుక్తతన్!

నిత్యోత్సాహము నిర్విరామకృషితో నీ మార్గమున్ జాగృత

స్తుత్యమ్మౌనటు దీర్చుకోవలయు నీతోబాటుగా దీనులన్

సత్యా నందా పథాలలో నడుపుచున్ సామాజికౌన్నత్యమున్

ముత్యమ్నున్ వలె దీర్ఘగావలయు నీ మోదాలు పండించుచున్ !

ఆర్తత్రాణ పరాయణత్వమున సంహ్లాదమ్ము నిల్చున్ సదా

కీర్తిక్ నిల్పెడి సేవలందు జనతాగేహాల దీపాలతో

మూర్తీభూత దయాపయోనిధివిగా భూషింపుమా ! నీ కృషిన్!

సేవాభావము తృప్తి కారకమగున్ సేవింప భావింపుమా!

ఆవిష్కారముగాగ నీగుణములే ఐశ్వర్య జాలమ్ములై

కానింపంగ సమస్త మానవ మనః కాంత్యుద్భవానందమున్

రావోయ్ ! నవలోకమున్ నిలుపగా రాజిల్లగా రాష్ట్రమే!

విద్యావైభవముల్లసిల్లునటులన్ వేవేల రూపాలతో

నుద్యద్భానుడవై జనావళికి సద్యోగమ్ము కల్పింపగా

నుద్యోగాత్ముడవై విశేష కృషితో నుప్పొంగి లక్ష్యమ్ములన్

వేద్యంబౌనటు జేసి సాగు మిరులన్ భేదించు సూర్యుండవై !

డా॥అయాచితం నటేశ్వరశర్మ

9440468557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com