పిల్లలు పెరిగే వరకే మురిపెం

పద్దెనిమిది తొడిగి పౌరులు అయ్యారా పరాయి వారౌతారు పరాచికాలు ఆడతారు

ముద్దుల వరకే కన్నా మున్నా

మీసం మొలిచి మగాడు అయ్యాడా

మనుగడ లో పడి మలినం అయి పోతాడు

తాళ మేళా లతో వాకిలి దాటాక

తనయ వేరు తన తోట వదలి రాలేదు

పలకరింపులు పెట్టు బోతలను బట్టి పెరుగు తరుగు

ర్యాంకు ల కు చాక్లెట్ ఆశ పెట్టి

రాత ల నిండా స్టార్ లు పొడిచి

ఇప్పుడు దూరం కొలవడం ఎందుకు

ఖరీదైన చదువులు ఎగర డాని కే

ఖండాలు దాటాక డాలర్ దాహం తీరదాయే

తిరిగి రాలేదని నిందించడం స్వార్థమే

పేగు తెంపి పురుడు పోసావు

ప్రేమతో మరొక్క సారి

sorry

అనుబంధాన్ని త్యాగం చేసేయ్

అభివృద్ధి పధం లో బిజీ గా ఉన్నారు

ఆనందాలు కొత్త తీరాలు చేరాయి

అడ్డు తప్పు కోండి పెద్ద మనసుతో

సిటీ లోనే వున్నారని

చిన్న బుచ్చు కోవద్దు

పెద్దగా మిగిలింది ఏమి వుందని పంచు కోవడానికి ఇంకా

తప్పు ఒప్పులు ఆపాదించ లేం

తరాల అంతరాల తమాషా

తడి తో మరిన్ని కవితలు రాసు కోవచ్చు

ఆశ్రమం మంచిదే

అందరం ఒక్క చోటికి విసిరేయ బడతాం

రండి ఒకరి ధార కు మరొకరం ఆనకట్ట అవుదాం …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com